A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Sprejem v dom2022-12-20T10:12:38+01:00

O sprejemu

Za namestitev v Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju RS ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in so stari nad 65 let.

Postopek sprejema se prične z vložitvijo prošnje za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki ji je potrebno priložiti:

  1. prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (enotni obrazec za vse domove)
  2. mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga poda osebni zdravnik in ne sme biti starejše od 30 dni,
  3. pooblastilo zastopnika,
  4. izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe,
  5. potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču fotokopijo osebnega dokumenta.

Postopek sprejema vodi socialna služba v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/2004 z dopolnitvami). O sprejemu prosilca v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti. Pri sprejemu v Dom  se upoštevajo naslednji kriteriji: vrstni red po prispetju prošnje, bližina stalnega bivališča uporabnika, zdravstveno stanje uporabnika in socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema. SeneCura Vojnik je edini Dom v Sloveniji, kjer v isti stavbi deluje tudi Dializni center Optimamed kar omogoča nepredstavljivo višjo kakovost in kvaliteto življenja za uporabnike, ki potrebujejo dializno zdravljenje in so nameščeni v Domu.  S prosilcem iščemo najbolj primerno namestitev, zato ga že pred sprejemom povabimo skupaj z njegovimi svojci oz. pooblaščencem na ogled Doma, kjer mu predstavimo način življenja v Domu in ga seznanimo z vsemi potrebnimi informacijami, hkrati pa ga povprašamo o njegovih željah, pričakovanjih in potrebah.

Ob sprejemu v dom stanovalec predloži še naslednje dokumente:

  • začasno predloži osebni dokument zaradi prijave in evidenc v zavodu,
  • začasno predloži zdravstveno izkaznico,
  • posreduje podatke za izpolnitev osebnega kartona,
  • zagotovi prenos zdravstvene kartoteke.

Cilj socialne službe, v sodelovanju z ostalimi službami Doma, je zagotavljanje pogojev za čim bolj kvalitetno življenje stanovalcev, s poudarkom na vživljanju v novo okolje, razvijanju medčloveških odnosov in vzdrževanju stikov. Ob tem se dosledno uporabljajo strokovna načela individualizacije, normalizacije, celovitosti in kontinuirane obravnave z multidisciplinarnim pristopom.  Stanovalce vodimo in spremljamo ves čas bivanja v Domu z namenom dviga kvalitete življenja, omogočanjem razvoja in ohranjanjem samostojnosti ter aktivnega preživljanja prostega časa. Pri tem zaposleni upoštevamo način življenja vsakega posameznika, želje, interese ter njegove zmožnosti. Kakovost življenja starostnika v institucionalnem varstvu je odvisna od ravnotežja med dobro oskrbo materialnih potreb in zagotavljanjem dobrih pogojev za kakovostno osebno življenje in medčloveško sožitje. Stanovalec v domu mora biti tisti, ki se mu v skladu z možnostmi čim bolj prilagajamo vsi zaposleni v domu. V SeneCura Vojnik si prizadevamo stanovalcu ponuditi tisto obliko oskrbe, ki jo v danem trenutku potrebuje.

Mag. Estera Štante, vodja socialne službe

“Za dobro počutje stanovalca je pomembno dobro medsebojno sodelovanje stanovalcev, zaposlenih in svojcev. Ob osebah, ki so mu pripravljene nuditi pomoč, se bo stanovalec dobro in varno počutil ter se lažje soočil s težavami, ki se sicer zdijo nerešljive.”

Estera Štante, vodja socialne službe

Sprejem v dom SeneCura Vojnik
T +386 (3) 780 42 00
E sprejem.vojnik@senecura.si

Skip to content